Slovenská Živnostenská Komora

Komora živnostníkov Slovenska ako samosprávna právnická osoba výrazne ovplyvňuje oblasť živnostenského podnikania v SR, najmä pri plnení verejnoprávnych úloh, pri využívaní poznatkov kontrolných orgánov, ako Slovenskej obchodnej inšpekcie, štátnych skúšobní a pod.
Pôsobnosť komory súvisí s jej poslaním, najmä v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania, ochranou a podporou svojich členov (členstvo v komore je dobrovoľné), v rokoch 1999 – 2004 pri posudzovaní a vyjadrovaní sa k žiadostiam o vydanie koncesie, k riadnemu a odbornému prevádzkovaniu živnosti.